Betaling bij levering mogelijk

Betaling bij levering mogelijk

Algemene Voorwaarden V.O.F. Pellet Nederland

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand, aan consumenten en aan zakelijke afnemers aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Daar waar in deze

Algemene Voorwaarden “consument” staat vermeld, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend voor de consument;

3. Zakelijke afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al dan niet op afstand, aangaat met de ondernemer. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden “zakelijke afnemer” staat vermeld, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend voor de zakelijke afnemer;

4. Koper: de consument en de zakelijke afnemer. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden “koper” staat vermeld, gelden de betreffende bepalingen zowel voor de consument als voor de zakelijke afnemer;

5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de koper en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Dag: kalenderdag;

10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

V.O.F. Pellet Nederland

Adres: Edisonweg 4, 8071 RC Nunspeet

Telefoonnummer: +31 (0) 6 1215 8929

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@pelletnederland.nl

KvK-nummer: 77597613

BTW-identificatienummer: NL861059621B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand tussen ondernemer en koper.

2. Voordat de overeenkomst, al dan niet op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen voor de consument en exclusief belastingen voor de zakelijke afnemer;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht voor de consument. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de zakelijke afnemer;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;

– de wijze waarop de koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn voor de consument inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Voor de zakelijke afnemer zijn deze prijzen exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 6 – Gegevens bestelling

De ondernemer raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan de ondernemer mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper, zoals deze door de ondernemer is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend.

 

Artikel 7 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

c. de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

e. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 8 – transport/verzending

1. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is de ondernemer gerechtigd de gemaakte transport- of verzendkosten bij de koper in rekening te brengen, tenzij het product zo beschadigd is dat het onredelijk is om het product in ontvangst te nemen.

2. De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur, of anderszins te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de zending.

3. Het risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door de ondernemer gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht van de consument bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer

verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Blik, bus, fles of emmer verpakking moet ongeopend blijven.

Indien de consument het product heeft geopend of geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, vervalt het herroepingsrecht.

3. Indien en voor zover de consument producten koopt die op maat, volgens de door de consument ingevoerde specificatie en/of naar de keuze van de consument in een specifieke samenstelling zijn gemaakt, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is alsdan na succesvolle betaling definitief.

 

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, zoals een speciale samenstelling van de producten;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid

en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend en conform de instructie van de ondernemer.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, doch de ondernemer kan hiervan afwijken ten aanzien van de zakelijke afnemer.

De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

– De koper het product niet volgens de door de ondernemer of op de verpakking aangegeven instructies heeft behandeld, het product niet deugdelijk of niet volgens de instructies heeft gebruikt of verwerkt, of het product heeft toegepast voor een toepassing waar het product niet geschikt voor is;

– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

– Er sprake is van normale slijtage en/of van onoordeelkundig gebruik;

– Er sprake is van kleine kwaliteitsverschillen;

– Aan het artikel door of namens de koper wijzigingen zijn aangebracht;

– De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

– Het product is beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

– Het beroep op de garantie wordt gedaan buiten de garantietermijn;

– De koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 13 – Retournering producten

Bij het retourneren van producten op grond van de garantie of het herroepingsrecht gelden de volgende voorwaarden:

– Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een akkoord aangevraagd worden per email.

– De producten dienen binnen 14 werkdagen na het toekennen van het akkoord retour gestuurd te worden.

– Het artikel dient ongeopend en deugdelijk verpakt teruggestuurd te worden.

– De producten dienen onaangebroken, ongeopend, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn.

– Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

 

– In de zending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en een kopie van de factuur bijgesloten te worden.

– De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar de ondernemer te worden worden toegestuurd.

– Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar de ondernemer zijn voor risico van de koper.

– De ondernemer behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te restitueren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper is beschadigd.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Indien de koper schade lijdt door of als gevolg van een aantoonbaar gebrek van het geleverde product, is de aansprakelijkheid van de ondernemer steeds beperkt tot kosteloze herlevering van hetgeen de ondernemer ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst gehouden was te leveren. Tot enige andere vorm van schadevergoeding is de ondernemer nimmer gehouden. De aansprakelijkheid van gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

2. Vorderingen die door de koper jegens de ondernemer worden ingesteld na 6 maanden na levering (waaronder tevens te verstaan: verzending) zijn niet ontvankelijk. Voor de consument bedraagt deze termijn 12 maanden.

 

Artikel 15 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht van de consument niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 16 – Duurtransacties

1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 17 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van het product.

2. Betalingen dienen te geschieden overeenkomstig mogelijkheden en instructies geboden door de ondernemer op diens webshop, tenzij anders is overeengekomen.

3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen.

 

Artikel 18. – Eigendomsvoorbehoud en risico

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de ondernemer, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter al op de koper over op het moment van levering.

 

Artikel 19 – Privacy

1. De ondernemer hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. De ondernemer leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. De ondernemer gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

2. Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door de ondernemer niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling en voor de levering van het product noodzakelijk is.

3. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd of verwijderd.

 

Artikel 20 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur

(www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De waardering van www.pelletnederland.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 23 reviews.
Scroll naar boven